Oferta: Starszy inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 89863

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Organizuje i koordynuje pracę wieloosobowego stanowiska w celu zapewnienia prawidłowej (terminowej, adekwatnej do wymagań) realizacji powierzonych zadań;
 • Sporządza bieżące, kwartalne i roczne analizy z przebiegu realizacji budżetu Wojewody dotyczące stopnia wykorzystania środków przez jednostki administracji zespolonej i komórki urzędu;
 • Planuje oraz prowadzi monitoring realizacji i wykonania inwestycji finansowanych ze środków budżetu Wojewody;
 • Realizuje bieżące sprawy z zakresu administracji zespolonej. Udziela odpowiedzi, gromadzi i przekazuje informacje. Sporządza raporty, sprawozdania, prezentacje i inne informacje (pisma) dotyczące działalności jednostek administracji zespolonej i niezespolonej w województwie zachodniopomorskim;
 • Sporządza, na podstawie przedłożonych do Wydziału informacji opisowych z realizacji budżetu zadaniowego, zestawienia osiągniętych wartości mierników;
 • Koordynuje działania (przygotowuje i scala informacje) w zakresie kontroli zarządczej;
 • Nadzoruje i koordynuje zadania związane z prowadzeniem rejestrów pomiaru mierników w zakresie podzadań i działań przypisanych Wydziałowi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowiskach związanych z finansami, rachunkowością lub analizą danych finansowych
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • znajomość obsługi programów komputerowych (Excel, Word) na poziomie średniozaawansowanym
 • samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność organizacji pracy i koordynowania pracy zespołu
 • umiejętnośc pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność tworzenia i obsługi baz danych/zestawień statystycznych
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-01-05