Oferta: Zastępca kierownika oddziału

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 129659

Warunki pracy

·Praca w charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym.


· Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


·Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej- praca z dokumentami.


· Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniach biurowych na V piętrze budynku, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (2 windy, podjazdy, urządzenia sanitarno- higieniczne).


· Oświetlenie dzienne i sztuczne.


· Warunki w miejscach wyznaczonych przez Wojewódzki Zespół  mogą nie być dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Kieruje bieżącą pracą i sprawuje nadzór nad prawidłowością i terminowością wykonywania zadań z zakresu ustalania poziomu potrzeby wsparcia w stosunku do pracowników oraz członków składów ustalających.
 • Prowadzi wstępną weryfikację wniosków w sprawach z zakresu ustalania poziomu potrzeby wsparcia.
 • Tworzy comiesięczne harmonogramy pracy członków składów ustalających: a) w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu, b) w miejscu wyznaczonym, c) w miejscu pobytu osób orzekanych i rozliczanie kosztów działalności członków składów ustalających poziom potrzeby wsparcia.
 • Kieruje pracą członków składów ustalających w siedzibie Zespołu, w miejscu wyznaczonym oraz w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.
 • Na bieżąco monitoruje stosowanie przez członków składów ustalających przepisów regulujących postępowanie w sprawach ustalania poziomu potrzeby wsparcia i udziela im wyjaśnień w tym zakresie.
 • Rozpatruje skarg i wnioski w sprawach z zakresu ustalania poziomu potrzeby wsparcia.
 • Ustala wyjaśnienia w sprawach z zakresu ustalania poziomu potrzeby wsparcia.
 • Kieruje prawidłowym obiegiem dokumentacji w sprawach z zakresu ustalania poziomu potrzeby wsparcia, w tym opisywanie i ewidencjonowanie faktur, delegacji oraz wydatków związanych z realizacją zadania.
 • Współpracuje z powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz organami rentowymi w sprawach z zakresu ustalania poziomu potrzeby wsparcia.
 • Na bieżąco monitoruje miejsca wyznaczone przez Wojewódzki Zespół do ustalania poziomu potrzeby wsparcia w zakresie spełnienia przez nie warunków zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Uczestniczy w wydawaniu decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zdrowia lub pomocy społecznej
 • umiejętności analityczne, rozwiązywania konfliktów, korzystania z przepisów prawa
 • znajomość ustawy o świadczeniu wspierającym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka ukraińskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Zastępca kierownika oddziału
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-11-07