Oferta: Zastępca dyrektora wydziału

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca dyrektora wydziału
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116078

Warunki pracy

Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.


Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • nadzoruje przeprowadzane przez wizytatorów kontrole w szkołach i placówkach,
 • kieruje działalnością wydziału zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi dyrektora wydziału,
 • w uzgodnieniu z dyrektorem wydziału organizuje pracę oraz ustala ramy czasowe działania pracowników,
 • opracowuje stosowną dokumentację w ramach wykonywanych zadań,
 • nadzoruje przestrzeganie przez podległych pracowników dyscypliny pracy, przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie obowiązków członków korpusu służby cywilnej, przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 • kontroluje sporządzaną przez pracowników wydziału dokumentację w ramach powierzonych zadań oraz pełnionego nadzoru pedagogicznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończoną formę doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek.
 • 2. Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięć lat stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
 • 3. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • kreatywność i komunikatywność,
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Zastępca dyrektora wydziału
Firma: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-02-20