Oferta: Wizytator

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 137313

Warunki pracy

Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.


Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszajacych się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole w szkołach i placówkach w celu oceny zgodności stanu, przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki oraz oceny przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce
 • wspomaga pracę szkół i placówek; analizuje wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • monitoruje działania szkoły lub placówki; zbiera i analizuje informacjie o działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 • gromadzi i weryfikuje dane oraz opracowuje informacje i sprawozdania dotyczące nadzoru pedagogicznego oraz wykonuje zadania w celu doskonalenia pełnionego przez kuratora oświaty nadzoru pedagogicznego,
 • opracowuje stosowną dokumentację w ramach wykonywanych zadań w celu przedstawienia jej do zaopiniowania przełożonemu i zatwierdzenia kuratorowi oświaty.
 • opiniuje wnioski szkół niepublicznych dotyczące spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Ustawy prawo oświatowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończoną formę doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięć lat stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • kreatywność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.


Szczegóły oferty

Stanowisko: Wizytator
Firma: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-07