Oferta: Starszy specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 121002

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Żubrów 3 w Szczecinie w części ogólnodostępnej nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


 

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku paliw ciekłych
 • analizuje i dokonuje oceny merytorycznej sprawozdań i informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne funkcjonujące na rynku paliw ciekłych w związku z realizacją obowiązków ustawowych
 • przeprowadza kontrole lub prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie naruszenia warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami lub warunków udzielonych koncesji w zakresie paliw ciekłych oraz współpracuje z innymi organami władzy publicznej w zakresie ich działań związanych z ujawnieniem nieprawidłowości w realizacji warunków koncesji
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania kar pieniężnych na podmioty działające na rynku paliw ciekłych, zgodnie z właściwością Oddziału
 • uczestniczy w przygotowaniu kwartalnych opracowań dotyczących składania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych
 • uczestniczy w opracowywaniu przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu planu kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli lub obszarze energetycznym lub w administracji publicznej
 • Znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie koncesjonowania, obowiązków rejestrowych oraz sprawozdawczych podmiotów funkcjonujących na rynku paliw ciekłych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Kodeksu postępowania karnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Dobra znajomość specyfiki rynku paliw ciekłych
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Starszy specjalista
  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2023-05-26