Oferta: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116451

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy (lub w wymiarze ½ etatu) wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (w przypadku ½ etatu do ustalenia z pracownikiem). Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Osoba będzie mogła odbyć praktykę budowlaną na uprawnienia budowlane.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, na II piętrze (lub budynek Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w zależności od miejsca zamieszkania pracownika), w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 5.626,38 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie robót budowlanych branży sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarówno pod względem wymaganej procedury, jak i terminów, a zwłaszcza ich zgodność z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej Ustawy
 • Opracowywanie wniosków o wydanie warunków przyłączy sieci sanitarnych dla zamierzeń inwestycyjnych i remontowych
 • Sprawdzanie faktur i rachunków oraz kosztorysów i książek pomiarów pod względem formalnym i merytorycznym za roboty budowlane w branży sanitarnej
 • Opracowywanie planów realizacyjnych i występowanie o pozwolenie na budowę w tym zakresie
 • Weryfikowanie dokumentacji branży sanitarnej i jej sprawdzanie pod względem zgodności z założeniami technicznymi
 • Branie czynnego udziału w procedurach odbiorowych inwestycji i remontów budowlanych w jednostkach garnizonu zachodniopomorskiego Policji oraz czynna pomoc przy rozliczaniu dokumentacyjnym tych zadań (sporządzanie protokołów przyjęcia, dowodów wydania, druków OT, PT i LT oraz innych wymaganych druków zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych)
 • Przygotowywanie projektów umów i zleceń na roboty, usługi i dostawy zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane – branża sanitarna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów art. 275 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji; znajomość ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera oraz aplikacji edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność rozwiązywania problemów, współpracy, oceniania, analizy i syntezy
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy specjalista
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-02-27