Oferta: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135574

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 tony,
 • praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca szczególnej koncentracji uwagi, samodzielna,
 • pozycja przy pracy – siedząca, wymagająca dłuższego stania i chodzenia oraz z możliwością schylania się oraz wchodzenia i schodzenia po schodach,
 • praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,  
 • praca w terenie, w tym możliwość przebywania w pasie drogowym bez wyłączenia ruchu drogowego,
 • przebywanie na wysokości powyżej 3 m,
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu biurowym (od jednego do trzech pracowników) usytuowanym na czwartym piętrze budynku bez windy,
 • budynek cztery kondygnacyjny, na każdym piętrze łazienka,  
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, 
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • do wykorzystania w otoczeniu szafy, biurko, fotel biurowy, komputer, monitor, na korytarzu kserokopiarka, w terenie samochód służbowy, podręczne narzędzia wspomagające dokonywanie przeglądów obiektów inżynierskich, w tym wiaduktów i mostów; w terenie wyposażenie pracownika w odzież ostrzegawczo-roboczą, obuwie robocze i środki ochrony indywidulanej,
 • w terenie zmienne warunki atmosferyczne, możliwość przebywania na terenie budowy,
 • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące realizacji zadań mostowych w zakresie przebudowy, remontów, ochrony i bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym kontroluje wykonawstwo robót. Współpracuje z Rejonami w zakresie bieżącego utrzymania, remontów, przebudów, rozbudów oraz ochrony obiektów inżynierskich. Uczestniczy w przeglądach obiektów inżynierskich, komisjach odbioru.
 • Weryfikuje i określa potrzeby w zakresie rzeczowym i finansowym na remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich.
 • Uzgadnia i opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestniczy w Radach Technicznych w celu zapewnienia kompletności opracowań i prawidłowości rozwiązań projektowych, w tym wykonuje zadania związane z realizacją programów rządowych. Współpracuje w zakresie przygotowania zadań mostowych oraz konsultuje i opiniuje proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich.
 • Bierze udział w odbiorach końcowych, ostatecznych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich.
 • Przygotowuje materiały przetargowe, opracowuje część techniczną dokumentacji przetargowych na potrzeby realizacji zadań mostowych.
 • Opiniuje wnioski o umieszczenie urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich oraz ustala warunki techniczne lokalizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na tych obiektach.
 • Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich.
 • Prowadzi sprawy i wykonuje czynności związane z ochroną przeciwlodową i przeciwpowodziową mostów. Współpracuje z komórką organizacyjną ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa lub administracji publicznej w zakresie zarządzania drogami lub mostami lub w jednostkach nadzoru budowlanego
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz Prawa Zamówień Publicznych
 • Znajomość obsługi komputera: Pakiet MS Office (Word i Excel)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych
 • uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji mostowych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy specjalista
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-04-09