Oferta: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135590

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 tony,
 • praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca szczególnej koncentracji uwagi, samodzielna,
 • pozycja przy pracy – z przewagą pozycji siedzącej, wymagająca też stania, chodzenia oraz z możliwością schylania się,
 • praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,  
 • praca w terenie, w tym możliwość przebywania w pasie drogowym bez wyłączenia ruchu drogowego,
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu biurowym (od jednego do trzech pracowników) usytuowanym na parterze budynku bez windy,
 • budynek cztery kondygnacyjny, na każdym piętrze łazienka,  
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, 
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • do wykorzystania w otoczeniu szafy, biurko, fotel biurowy, komputer, monitor, na korytarzu kserokopiarka, w terenie samochód służbowy, podręczne narzędzia wspomagające dokonywanie przeglądów obiektów inżynierskich, w tym wiaduktów i mostów; w terenie wyposażenie pracownika w odzież ostrzegawczo-roboczą, obuwie robocze i środki ochrony indywidulanej,
 • w terenie zmienne warunki atmosferyczne, możliwość przebywania na terenie budowy,
 • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Analizuje stan techniczny infrastruktury oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, zasilanych energią elektryczną oraz określa potrzeby rzeczowe i finansowe dotyczące ich modernizacji, utrzymania i planowania.
 • Gromadzi i aktualizuje dane dotyczące infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną w celu prowadzenia ich ewidencji oraz sporządzania raportów i zestawień w tym zakresie dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Opiniuje projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną realizowane przez Oddział i innych inwestorów.
 • Załatwia sprawy formalne związane z przyłączeniem do sieci oświetlenia drogowego lub innej infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną w celu uzyskania uzgodnienia, zezwolenia i zawarcia umowy na dystrybucje i sprzedaż energii.
 • Przygotowuje materiały do postępowań przetargowych na dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz utrzymanie infrastruktury zasilanej energią elektryczną w celu zawarcia umowy.
 • Współpracuje z Rejonami, innymi Wydziałami, Gminami oraz zakładami energetycznymi w zakresie utrzymania infrastruktury zasilanej energią elektryczną.
 • Przeprowadza kontrolę dróg utrzymywanych w systemie „Utrzymaj Standard” w celu zapewnienia właściwego standardu drogi oraz przestrzegania zapisów umowy w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej lub infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia elektryczne SEP do 1kV
 • Znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość sieci drogowej województwa
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Znajomość obsługi komputera, w tym dobra znajomość programów Pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy specjalista
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-04-09