Oferta: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 126795

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy (lub w wymiarze ½ etatu) wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (w przypadku ½ etatu do ustalenia z pracownikiem). Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Osoba będzie mogła odbyć praktykę budowlaną na uprawnienia budowlane.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, na II piętrze w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe (lub budynek Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w zależności od miejsca zamieszkania pracownika). Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 5.625,08 zł brutto (mnożnik 2,568) + dodatek za wysługę lat do 20% + dodatek zadaniowy do 1000 zł (w przypadku posiadania uprawnień budowlanych)

Zakres zadań

 • Przygotowywanie do realizacji, prowadzenie nadzoru technicznego, rozliczanie powierzonych robót i usług branży konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych i zadań remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Merytoryczna kontrola faktur i not księgowych (oraz ich wystawianie) za dostarczane usługi wynikających z umów uznaniowych lub uregulowań wewnętrznych tutejszej jednostki przeznaczonych do realizacji w Sekcji Inwestycji i Remontów Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie, a przydzielonych do realizacji i nadzoru
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z umowami i zleceniami wynikającymi ze swoich obowiązków
 • Opracowywanie planów finansowych zabezpieczających wydatki związane z powierzonymi zadaniami
 • Nadzorowanie prowadzenia książek obiektu budowlanego dla poszczególnych budynków i budowli KWP w Szczecinie a w przypadku stwierdzenia ich braku podjęcia natychmiastowych czynności zmierzających do ich założenia
 • Uczestniczenie zgodnie z obowiązującymi wymogami w procedurach przeklasyfikowania i wybrakowania oraz zbycia środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane branży ogólnobudowlanej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów art. 275 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji; znajomość ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera oraz aplikacji edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność posługiwania się programem NORMA lub innym służącym do kosztorysowania robót budowlanych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, współpracy, oceniania, analizy i syntezy
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy specjalista
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-08