Oferta: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 126797

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy (lub w wymiarze ½ etatu) wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (w przypadku ½ etatu do ustalenia z pracownikiem). Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Osoba będzie mogła odbyć praktykę budowlaną na uprawnienia budowlane.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, na II piętrze (lub budynek Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w zależności od miejsca zamieszkania pracownika), w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 5.575,35 zł brutto + dodatek za wysługę lat do 20% + dodatek zadaniowy do 1000 zł (w przypadku posiadania uprawnień budowlanych)

Zakres zadań

 • Sprawowanie nadzoru technicznego w branży elektrycznej, elektroenergetycznej i teletechnicznej w przydzielonych jednostkach Policji garnizonu zachodniopomorskiego
 • Przygotowywanie do realizacji, prowadzenie nadzoru technicznego, rozliczenie powierzonych robót budowlanych i usług branży elektrycznej, elektroenergetycznej i teletechnicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarówno pod względem wymaganej procedury, jak i terminów, a zwłaszcza ich zgodność z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej Ustawy
 • Dokonywanie odbiorów i przekazywanie do eksploatacji użytkownikom nowo wybudowanych obiektów budowlanych lub ich składowych
 • Przygotowywanie wniosków, projektów, umów na roboty i usługi oraz zakupy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
 • Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją obowiązujących umów związanych z dostawą energii elektrycznej w przydzielonych jednostkach organizacyjnych
 • Merytoryczna kontrola faktur i not księgowych (oraz ich wystawianie) za dostarczane usługi i media wynikających z umów uznaniowych lub uregulowań wewnętrznych tutejszej jednostki – przeznaczonych do realizacji w Sekcji Inwestycji i Remontów WZiI KWP w Szczecinie, a przydzielonych do realizacji i nadzoru
 • Określanie optymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną w powierzonych pieczy jednostkach terenowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego
 • Aktywne uczestnictwo przy rozliczaniu dokumentacyjnym powierzonych zadań (sporządzanie protokołów przyjęcia, dowodów wydania, druków OT, PT i LT oraz innych wymaganych druków)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe elektryczne, energetyczne lub teletechniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość art. 275 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji; znajomość ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera oraz aplikacji edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D” do 1 kV
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, współpracy, oceniania, analizy i syntezy
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy specjalista
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-08