Oferta: Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 126257

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym


- Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,


- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym


- Naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy,


- Opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne,


- Na stanowisku pracy występują zadania które czasami polegają na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym,


- Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych, itp.. Praca pod presją czasu.


Wyjazdy służbowe krajowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. 


- Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany jest częściowo dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jest winda),


- W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (na parterze).


- Brak  specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym  oraz głuchoniemym ).


- Pomieszczenia biurowe dla pracowników oraz ich stanowiska pracy znajdują się na I piętrze i II piętrze budynku 5 piętrowego (biurowiec), 


- Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy. 

Zakres zadań

  • Inicjuje i koordynuje działania w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych na realizację zadań Regionalnej Dyrekcji, w tym analizowanie dostępnych programów i źródeł finansowania pod kątem oceny uwarunkowań związanych z możliwością realizacji przez Regionalną Dyrekcję przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.
  • Wykonuje zadania związane z przygotowaniem projektów preliminarzy budżetowych na ochronę obszarów Natura 2000 oraz realizację tych projektów, finansowanych z budżetu RDOŚ, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Unii Europejskiej, w celu zapewnienia właściwej ochrony obszarów, siedlisk i gatunków.
  • Opracowuje standardy działania w obszarze zarządzania projektami oraz monitoruje realizację projektów w celu właściwego opracowania projektu
  • Sporządza okresowe i zbiorcze sprawozdania z postępu wdrażania projektów, w celu dotrzymania terminów.
  • Współpracuje z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi przy wspólnej realizacji projektów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w projektach finansowanych ze środków UE
  • •znajomość przepisów i wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, •znajomość przepisów dotyczących funduszy strukturalnych oraz znajomość zasad funkcjonowania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE, •znajomość procedur administracyjnych i problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji, •zdolność analitycznego myślenia, •umiejętność pracy w zespole, •umiejętność działania pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych, •sprawna organizacja pracy oraz skuteczne komunikowanie się, •umiejętność sprawnej obsługi komputera (pakiet MS Office).
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy specjalista
Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-08-30