Oferta: Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 120698

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy czym na wymienionym stanowisku dopuszczalne jest wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy tj. do 12 godzin. Przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 4 kondygnacyjny. Praca wykonywana na parterze.

Zakres zadań

 • Przeglądanie i przegrywanie informacji uzyskanych z monitoringu wizyjnego miasta zarejestrowanymi interwencjami policyjnymi, faktami łamania prawa, wykroczeniami.
 • Przygotowanie, nagrywanie na nośnikach informatycznych oraz wysyłanie informacji uzyskanych z monitoringu dla zainteresowanych jednostek policji, sądów i innych instytucji pozapolicyjnych.
 • Magazynowanie i archiwizacja nagranych nośników elektronicznych, prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 • Ujawnianie (podczas przeglądania nośników informatycznych) faktów popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, przekazanie materiałów jednostkom Policji zgodnie z właściwością terytorialną
 • Przygotowanie oraz wysyłanie korespondencji dotyczącej informacji pozyskanych z monitoringu miasta oraz innych dokumentów wytworzonych przez Wydział Sztab Policji do innych jednostek organizacyjnych Policji oraz uprawnionych podmiotów.
 • Zapewnienie poprawności funkcjonowania obiegu informacji wśród policjantów i pracowników Wydziału, zapoznawanie z bieżącymi poleceniami, przepisami i wytycznymi.
 • Powadzenie dokumentacji związanej z gospodarką sprzętowo – materiałową i kwaterunkową Wydziału Sztab Policji KMP w Szczecinie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok na podobnym stanowisku.
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez organy Policji, ABW lub SKW albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm. /Dział I - rozdział 7, 10;
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ((Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.) /rozdział 1, 5, 7/;
 • Znajomość przepisów zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz.Urz. KGP 2016 r. poz. 80) w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji;
 • Znajomość przepisów zarządzenia nr 37 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.Urz. KGP 2020 r. poz. 67) w sprawie metod i form sprawozdawczości w Policji;
 • Znajomość przepisów zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.Urz. KGP 2015 r. poz. 14) w sprawie zasad prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych wraz z późniejszymi zmianami;
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy referent
Firma: Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-05-15