Oferta: Starszy referent

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 138514

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca o charakterze biurowym, wymagająca koncentracji i samodzielności. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy, czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z dokumentami, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa programu kadrowo-płacowego oraz programu PŁATNIK.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca w urzędzie, z wykorzystaniem komputera stacjonarnego i innych urządzeń biurowych. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na II piętrze. Urząd nie w pełni przystosowany dla osób ze specjalnymi potrzebami m.in. brak windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzi całość zagadnień związanych z ustalaniem, naliczaniem, rozliczaniem wynagrodzeń i zasiłków (w tym dokonuje potrąceń) oraz innych wypłat dokonywanych na rzecz pracowników i byłych pracowników urzędu, a także pochodnych od tych wynagrodzeń i wypłat,
 • sporządza i emituje przelewy do systemu bankowości elektronicznej dot. wynagrodzeń oraz innych wypłat dokonywanych na rzecz pracowników i byłych pracowników urzędu, a także pochodnych i potrąceń od tych wynagrodzeń i wypłat,
 • prowadzi dokumentację w zakresie wypłaconych wynagrodzeń i zasiłków oraz uzgadnia rozliczone wynagrodzenia z ewidencją księgową,
 • sporządza oraz terminowo przekazuje do ZUS wymagane przepisami dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe,
 • prowadzi rozliczenia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
 • prowadzi obsługę kadrową pracowników m.in. ustala staż pracy, nalicza dodatki za wysługę lat, nagrody jubileuszowe i inne,
 • rozlicza czas pracy pracowników w tym prowadzi dokumentację w tym zakresie, nadzoruje realizację planów urlopów,
 • sporządza deklaracje, zeznania, sprawozdania, zaświadczenia, itp. oraz terminowo przekazuje dokumenty do instytucji w tym urzędów skarbowych, GUS oraz dla pracowników,
 • przetwarza dane osobowe w informatycznym systemie kadrowo-płacowym,
 • pomaga w prowadzeniu spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników i delegowaniem pracowników w podróże służbowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze płac
 • Umiejętność naliczania wynagrodzeń, składek ZUS, podatku, zasiłków, potrąceń, prowadzenia dokumentacji płacowej,
 • Znajomość przepisów dotyczących podatków dochodowych, ubezpieczeń społecznych i zasad wynagradzania,
 • Znajomość przepisów Kodeksu pracy,
 • Obsługa programu PŁATNIK,
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych,
 • Znajomość przepisów prawa pracy,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.


Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy referent
Firma: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-06-05