Oferta: Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 137378

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami  oraz poza nim – w terenie. Praca wymagająca kontaktu z petentami i instytucjami zewnętrznymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.


Praca wykonywana w warunkach biurowych w pokoju dwuosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy sztuczne. W budynku pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 4731,37 brutto + dodatek za wysługę lat.

Zakres zadań

 • Weryfikuje prawidłowość sporządzania porozumień w zakresie dofinansowania zakupu środków transportu w ramach tzw. „sponsoringu” (samorządy, WFOŚiGW, inne), sporządza zestawienie tabela-ryczne w zakresie „sponsoringu”, zajmuje się dystrybucją podpisanych porozumień, sporządza do Wydziału Finansów KWP w Szczecinie informację w zakresie dyspozycji przelewów środków finan-sowych na konta Komend Wojewódzkich Policji organizujących przetargi, na bieżąco informuje KGP o środkach pozyskanych na zakup sprzętu transportowego i ściśle współpracuje z KGP w tym zakre-sie, wnioskuje do Komend Wojewódzkich o opisanie faktur zakupu zgodnie z podpisanymi porozumie-niami, rozlicza ostatecznie „sponsoring” również w zakresie niewykorzystanych środków finansowych, przestrzegając w tym zakresie terminów oznaczonych w porozumieniach źródłowych oraz ścisła współpraca w tym zakresie z Wydziałem Finansów KWP w Szczecinie
 • Opracowuje w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych dokumentację w zakresie świad-czenia usług mycia służbowego sprzętu transportowego użytkowanego przez jednostki i komórki or-ganizacyjne garnizony zachodniopomorskiego, sporządza i prowadzi w tym zakresie wszelką doku-mentację
 • Przygotowuje i opracowuje dokumentację w przedmiocie zamówień publicznych na usługi zwią-zane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zatrzymanych przez policję do celów procesowych w oparciu o wnioski zgłaszane przez Wydział Finansów. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku konieczności zastosowania art. 305
 • Przygotowuje i opracowuje dokumentację w przedmiocie zamówień publicznych na usługi zwią-zane z holowaniem i parkowaniem służbowych pojazdów Policji na terenie miasta Szczecina, zleca-nych przez KMP w Szczecinie. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku konieczności zastosowania art. 305
 • Opracowuje dokumentację w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na właściwej stronie podmiotowej, informacji o każdym zbędnym lub zużytym składniku rzeczowym majątku ru-chomego (w ramach gospodarki transportowej), a po dokonaniu nieodpłatnego przekazania lub daro-wizny zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na właściwej stronie podmiotowej informacje o tym fakcie. Sporządza inną dokumentację wymaganą dokumentację w zakresie nieodpłatnego prze-kazania i darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Obsługa programów komputerowych Microsoft Office, OpenOffice
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Umiejętność komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej, analizy, interpretacji przepisów
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych


Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy referent
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-08