Oferta: Starszy Referent ds. Windykacji

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

(83) SAMODZIELNY REFERENT ds. windykacji

w DZIALE WINDYKACJI ZASOBÓW NIEMIESZKALNYCH

1 etat

Starszy Referent ds. Windykacji
Miejsce pracy: Szczecin
Zakres zadań na stanowisku: windykacja należności z tytułu opłat za pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy gruntów pod pojemniki na odpady i inne zajęcia terenów.
 • Prowadzenie bieżącej analizy zaległości z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości  gruntowych oraz pomieszczeń gospodarczych.
 • Podejmowanie czynności windykacyjnych związanych z zadłużeniem z tytułu opłat za wymienione wyżej nieruchomości.
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach regulacji zaległego czynszu, określenie wielkości zadłużenia wynikającego z opłat za nieruchomości wyżej wymienione.
 • Sprawdzanie składanych przez dłużników wniosków o restrukturyzację oraz przygotowywanie projektów oświadczeń woli dotyczących restrukturyzacji zadłużenia.
 • Prowadzenie rejestrów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia.
 • Przygotowywanie dokumentacji celem skierowania sprawy do sądu o zapłatę i wydanie.
 • Wyjaśnianie spraw związanych z zadłużeniami.
 • Ścisła współpraca z radcami prawnymi, adwokatami i komornikami przez cały okres trwania postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 • Merytoryczny nadzór nad wnoszeniem opłat dotyczących kosztów postępowania sądowego i komorniczego związanego z windykowaną należnością, postępowaniem o wydanie itp.
 • Współpraca z właściwymi przedmiotowo wydziałami Urzędu Miasta w zakresie windykacji należności.
 • Wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych, nie objętych niniejszym zakresem a nie będących w sprzeczności z zajmowanym stanowiskiem.
 • Stosowanie aktualnie obowiązującej instrukcji windykacji.
 • Występowanie w imieniu ZBiLK w ramach udzielonego mu  przez Dyrektora ZBiLK pełnomocnictwa.
Warunki pracy na stanowisku
 • Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy.
 • Praca przy monitorze ekranowym.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata ogólnego stażu pracy lub wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy.
 • Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku: dobra znajomość obsługi komputera, znajomość Kodeksu cywilnego w części dotyczącej najmu i dzierżawy, znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wymagania pożądane:
 • Preferowane wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe w pracy o podobnym charakterze.
Wymagane dokumenty:
 • Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 • List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
 • Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 • Oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego ( poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata, że nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczenie, że udziela zgody dobrowolnie oraz ze został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie ( poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata załącznik nr 1 - dostępny do pobrania się na stronie intenetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakładce „ Zgłoś naruszenie”.
KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L. 2016, Nr 119, s. 1) , dalej RODO− informujemy, że: I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy Referent ds. Windykacji
Firma: ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-12-29