Oferta: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 117205

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania  zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,

 • wysiłek fizyczny,

 • praca w terenie,

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych.
 • Wykonuje badania materiałów stosowanych do wykonywania warstw asfaltowych oraz określa parametry warstw asfaltowych i nawierzchni.
 • Opracowuje i wspólnie z innymi członkami zespołu analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych materiałów stosowanych do wykonywania warstw asfaltowych nawierzchni oraz pomiarów cech nawierzchni dróg.
 • Opracowuje monitoring jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach ujętych w programach rządowych oraz na istniejącej sieci drogowej.
 • Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole.
 • Współpracuje z Nadzorem (lub innymi właściwymi komórkami) realizowanych przez Oddział zadań związanych z budową i utrzymaniem dróg.
 • Kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań w celu ich archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kategorii „B”
 • Znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu, m.in.: • WT-2 część 1, • penetracja igłą wg. PN-EN 1426, • temperatura mięknienia - metoda Pierścień i Kula wg. PN-EN 1427, •zawartość lepiszcza rozpuszczalnego wg PN-EN 12697-1, • skład ziarnowy wg PN-EN 12697-2; PN-EN 933-1, • gęstość w wodzie, metoda A wg PN-EN 12697-5, •gęstość objętościowa, metoda B wg PN-EN 12697-6, •zawartość wolnych przestrzeni wg PN-EN 12697-8, • wskaźnik zagęszczenia wg PN-EN 13108-20, • grubość warstwy asfaltowej - pomiar niszczący wg PN-EN 12697-36, • sczepność międzywarstwowa warstw asfaltowych wg metody Leutnera wg Instrukcja badania sczepności, GDDKiA z 2014 r.
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii „B+E”
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
 • Znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-03-12