Oferta: Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116273

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym


- Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,


- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym


- Naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy,


- Opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne,


- Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym,


- Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.


- Wyjazdy służbowe krajowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. 


 


- Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany jest częściowo dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jest winda),


- W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (na parterze).


- Brak  specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym  oraz głuchoniemym ).


- Pomieszczenia biurowe dla pracowników oraz ich stanowiska pracy znajdują się na I piętrze i II piętrze budynku 5 piętrowego (biurowiec), 


- Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy. 

Zakres zadań

 • Uczestniczy w administrowaniu oraz sprawowaniu bieżącego nadzoru nad nieruchomościami pozostającymi we władaniu Regionalnej Dyrekcji, w tym prowadzeniu ich ewidencji, gromadzeniu dokumentacji administracyjnych i eksploatacyjnych oraz uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli nieruchomości w celu wsparcia Regionalnego Dyrektora we właściwym zarządzaniu mieniem posiadanym we władaniu.
 • We współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Regionalnej Dyrekcji przygotowuje wstępną dokumentację i uczestniczy w prowadzeniu procedury oddawania w dzierżawę nieruchomości rolnych pozostających we władaniu Regionalnej Dyrekcji a także w nadzorowaniu realizacji zawartych umów dzierżawy, w tym uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli realizacji umów dzierżawy w celu wsparcia Regionalnego Dyrektora w zapewnieniu właściwego gospodarowania posiadanym mieniem oraz realizacji niektórych zadań statutowych Regionalnej Dyrekcji.
 • Uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań zmierzających do zawarcia kluczowych dla funkcjonowania Urzędu umów (np. najem lokali na siedziby, dostawa mediów, usługi teleinformatyczne) oraz nadzorowaniu ich realizacji w celu wsparcia Regionalnego Dyrektora w podejmowaniu decyzji, których celem jest zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom Urzędu oraz sprawne funkcjonowanie Urzędu jako organizacji.
 • Sporządza deklaracje podatkowe na podatki lokalne od posiadanych nieruchomości, w razie potrzeby sporządza korekty deklaracji oraz monitoruje regulowanie należności z tytułu podatków oraz z tytułu opłat za zarząd w celu zapewnienia realizacji obowiązków Regionalnego Dyrektora jako władającego nieruchomościami.
 • Prowadzi Rejestr zarządzeń Regionalnego Dyrektora, systematycznie dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby zgłasza konieczność dokonania aktualizacji obowiązujących w Regionalnej Dyrekcji uregulowań wewnętrznych, a także uczestniczy w sporządzaniu projektów niektórych aktów normatywnych wydawanych przez Regionalnego Dyrektora w celu wsparcia Regionalnego Dyrektora w zapewnieniu stałej aktualności i zgodności z prawem tych dokumentów i sprawnego funkcjonowania Urzędu jako organizacji.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań i/lub systemów organizacyjnych w Urzędzie w celu wsparcia Regionalnego Dyrektora w stałym doskonaleniu organizacji i warunków pracy w Urzędzie.
 • Sporządza sprawozdania statystyczne oraz obowiązkowe, okresowe raporty i informacje z zakresu działania komórki organizacyjnej w celu wsparcia Regionalnego Dyrektora w wywiązaniu się z obowiązku sprawozdawczego i informacyjnego.
 • Uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur mających na celu wykonanie remontów, modernizacji i konserwacji posiadanych obiektów oraz w nadzorowaniu ich przebiegu w celu zapewnienia realizacji obowiązków Regionalnego Dyrektora jako władającego nieruchomościami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze administracji publicznej
 • •Odpowiedzialność i rzetelność, •Terminowość, •Dobra organizacja pracy, •Gotowość na wyzwania, •Odporność na stres, •Umiejętność pracy w zespole •Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, •komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Starszy inspektor
  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2023-02-24