Oferta: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 115897

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę administracyjno-biurową, przyjmuje, ewidencjonuje, kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję przychodzącą i wychodzącą (w tym korespondencję niejawną) do podpisu i dekretacji dyrektorowi oddziału oraz jego zastępcom.
 • Obsługuje EZD i ePUAP na koncie technicznym sekretariatu, dokonuje dekretacji zastępczej na dokumentach zgodnie z dekretacją w EZD, rozdziela i przekazuje korespondencję elektroniczną.
 • Prowadzi terminarz spotkań i narad w uzgodnieniu z dyrektorem oddziału i jego zastępcami w celu właściwej organizacji ich pracy oraz kieruje interesantów do kompetentnych wydziałów celem załatwienia przedmiotowych spraw.
 • Obsługuje urządzenia techniczne będące na wyposażeniu sekretariatu, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom Oddziału.
 • Przygotowuje i obsługuje spotkania dyrektorów z interesantami i gośćmi.
 • Archiwizuje i przekazuje akta spraw Oddziału do zakładowego archiwum akt jawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów kancelaryjno – archiwalnych,
 • umiejętność obsługi komputera pakiet MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs obsługi sekretariatu,
 • przeszkolenie z programu w zakresie obsługi korespondencji,
 • poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-02-19