Oferta: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113667

Warunki pracy

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych


wysiłek fizyczny,


praca w terenie,


praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • Wykonuje badania laboratoryjne betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych w celu określenia jakości wbudowywanych materiałów
 • Wspólnie z innymi członkami Zespołu Betonu i Materiałów Wiążących analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych w celu określenia poziomu zgodności uzyskanych wyników z wymaganiami
 • Monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych w celu przekazania Kierownikowi Zespołu Betonu i Materiałów Wiążących
 • Analizuje i konsultuje z bezpośrednim przełożonym swoje spostrzeżenia do przedłożonych recept na mieszanki mineralno-cementowe w celu określenia poziomu zgodności uzyskanych wyników z wymaganiami
 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby do przeprowadzenia badań laboratoryjnych w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych
 • Współpracuje z Nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych, celem określenia terminów i lokalizacji pobierania próbek i wykonywania badań terenowych
 • Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracz w Zespole w celu zapewnienia pomocy przy wykonywaniu tych zadań
 • Przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje a następnie likwiduje próby laboratoryjne w celu właściwego ich nadzorowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dot. dróg publicznych,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii „B+E”
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-14