Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 97489

Warunki pracy


 •  Charakter pracy: administracyjno-biurowa,  praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 •  Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,

 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku Urzędu (w budynku: winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji.

Zakres zadań

 • Prowadzi pod nadzorem przełożonego postępowania administracyjne w sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w tym: analizuje złożone dokumenty oraz wzywa strony do uzupełnień, prowadzi pod nadzorem przesłuchania stron i świadków w celu zebrania materiału dowodowego w sprawie, dokonania jego oceny i przygotowania projektu decyzji.
 • Prowadzi pod nadzorem przełożonego postępowania administracyjne w sprawach cofnięcia udzielonego zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP i wydawanych oraz wymienianych dokumentów na podstawie ustawy o cudzoziemcach.
 • Współuczestniczy w procesie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz przeprowadzaniu oględzin w miejscu zamieszkania cudzoziemców w celu dokonania niezbędnych ustaleń w prowadzonych sprawach.
 • Udziela informacji dotyczących spraw cudzoziemców, w szczególności zasad legalizacji ich pobytu na terytorium RP i przesyła organom uprawnionym w ustawie informacje w zakresie prowadzonych postępowań i rozstrzygnięć.
 • Obsługuje systemy informatyczne Chronos, POBYT v.2
 • Archiwizuje i przekazuje akta prowadzonych spraw do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze stosowania prawa w praktyce
 • znajomość KPA
 • Znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do ww. ustaw
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • spostrzegawczość
 • systematyczność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność w pracy w zespole
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-04-25