Oferta: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85019

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-      budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi dokumentacje spraw kancelaryjno-biurowych oraz zajmuje się archiwizacją dokumentów w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Rejonu,
 • prowadzi całokształt spraw związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury, okresowymi przeglądami technicznymi budynków Rejonu oraz zabezpieczeniem p.poż. wynikającymi z przepisów prawa w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla innych stanowisk,
 • przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych z zakresu administracyjno-gospodarczego oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót zlecanych w celu zapewnienia prawidłowej ich jakości,
 • prowadzi sprawy związane z gospodarką materiałową w zakresie pracy Rejonu, sporządza plany zapotrzebowania na materiały biurowe, artykuły higieniczne oraz materiały eksploatacyjne w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Rejonu,
 • zleca przeglądy, naprawy oraz remonty sprzętów i pojazdów zgodnie z aktualnymi umowami, sporządza raporty zużycia paliwa oraz przejechanych kilometrów w celu kontroli prawidłowego wykorzystania sprzętu i środków transportowych oraz bilansowania kosztów eksploatacji,
 • prowadzi sprawy BHP w zakresie zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej, posiłki regeneracyjne w celu zaspokojenia potrzeb pracowników zgodnie z obowiązującymi normami i wewnętrznymi zarządzeniami,
 • prowadzi gospodarkę i ewidencję środków trwałych, i innych składników majątkowych w celu zachowania przejrzystości i kontroli nad majątkiem Rejonu oraz przygotowywania, i przeprowadzania okresowej inwentaryzacji składników majątkowych,
 • organizuje i nadzoruje sprawy związane z utrzymaniem czystości i dozorowaniem obiektów Rejonu w celu zapewnienia właściwej ochrony i odpowiedniego stanu sanitarnego pomieszczeń biurowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu: p.poż., Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeks Postepowania administracyjnego
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu: Prawo ochrony środowiska, Ustawa o gospodarce nieruchomościami
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-28