Oferta: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85032

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
praca w terenie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
 


 

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z ewidencją dróg - obsługuje program Bank Danych Drogowych w zakresie ewidencji oraz administrowania systemu,
 • współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej w zakresie pozyskiwania niezbędnych informacji,
 • zbiera i weryfikuje dane o ruchu i zdarzeniach na drogach,
 • współpracuje z Oddziałem w zakresie Systemu Oceny Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN),
 • gromadzi dane z okresowych przeglądów dróg wykonywanych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane,
 • obsługuje programy specjalistyczne do Generalnego Pomiaru Ruchu,
 • przygotowuje dokumentację przetargową i uczestniczy w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • realizuje zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, Prawa o ruchu drogowym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Szczecinie,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do kierowania ruchem,
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-28