Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 84680

Warunki pracy

§  Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 •  Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę posiedzeń Komisji, w tym wywołuje sprawy i sporządza protokoły posiedzeń, w celu sporządzenia dokumentacji toczących się postępowań.
 • Zapewnia bieżącą obsługę kancelaryjno-biurową Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, w tym przyjmuje, rozdziela i wysyła korespondencję, w celu zapewnienia sprawnego jej funkcjonowania.
 • Protokołuje czynności z przeprowadzanego postępowania wyjaśniającego w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital oraz z dokonuje wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala, w celu realizacji obowiązku ustawowego.
 • Zawiadamia o terminach posiedzeń Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, w celu sprawnego i prawidłowego ich przeprowadzania.
 • Prowadzi rejestr wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego, w celu zapewnienia ich sprawnego i terminowego rozpatrywania na posiedzeniach składów orzekających.
 • Uczestniczy w realizacji rozliczeń finansowych, w celu wypłaty wynagrodzeń i zwrotu kosztów przejazdu członków Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz wynagrodzeń za sporządzanie opinii biegłych.
 • Prowadzi pod nadzorem kierownika oddziału sprawy związane z powoływaniem i odwoływaniem członków Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, w celu zapewnienia jej pełnego składu określonego ustawą.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office
 • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szybkie maszynopisanie
 • umiejętność protokołowania
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-21