Oferta: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 138109

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, na II piętrze, w pokoju kilkuosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 5.068 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w zakresie grup 1, 2, 3, 4, 6, 8
 • Prowadzenie ewidencji magazynu urządzeń infrastruktury technicznej
 • Składanie wniosków oraz nadzór nad realizacją decyzji w zakresie wycinki drzew i nowych nasadzeń
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie emisji gazów cieplarnianych – KOBIZE
 • Sporządzanie informacji o wyrobach zawierających azbest występujących na terenie garnizonu zachodniopomorskiej Policji i przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego
 • Sporządzanie zestawień i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska przez jednostki garnizonu zachodniopomorskiej Policji w zakresie przepisów wynikających z Ustawy o ochronie środowiska
 • Prowadzenie procedur przeklasyfikowania i wybrakowania środków trwałych i pozostałych środków trwałych celem prowadzenia właściwej gospodarki nad powierzonym mieniem
 • Ewidencja sprzętu użyczonego infrastruktury technicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2004-Nr 92 poz. 880) rozdział 4
 • Znajomość Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska-Dział II. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Znajomość ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Rozdział 2, 3 i 4)
 • Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017 r. – w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się
 • Samodzielność, kreatywność oraz dobra organizacja pracy własnej


Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-24