Oferta: Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 137089

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym


- Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,


- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym


- Naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy,


- Opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne,


- Uczestniczenie  w przygotowywaniu i nadzorze prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych w obiektach Regionalnej Dyrekcji wykonywanych przez firmy zewnetrzne w celu utrzymania właściwego stanu technicznego tych obiektów,


- Czasami wyjazdy służbowe krajowe do miejsc, które moga być niedostosowane do poruszania sie osób niepełnosprawnych.


- Na stanowisku występuje stres związany z koniecznoscia natychmiastowego działania w przypadku wystapienia awarii.


- Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany jest częściowo dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jest winda),


- W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (na parterze).


- Brak  specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym  oraz głuchoniemym ).


- Pomieszczenia biurowe dla pracowników oraz ich stanowiska pracy znajdują się na I piętrze budynku 5 piętrowego (biurowiec), 


- Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy. 

Zakres zadań

 • Systematycznie monitoruje stan pojazdów, instalacji, urządzeń i wyposażenia, inicjuje i nadzoruje terminowe wykonywanie przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji.
 • Przygotowuje i przeprowadza postępowania na dostawy i usługi konieczne do właściwego utrzymania i eksploatacji pojazdów służbowych, instalacji i urządzeń oraz gromadzi związaną z tym dokumentację w celu zapewnienia właściwego utrzymania i gospodarowania majątkiem Regionalnej Dyrekcji.
 • Prowadzi rejestr wykorzystania samochodów służbowych, prowadzi rejestr kart drogowych pojazdów służbowych, sprawdza karty drogowe pod kątem rachunkowym, sporządza zestawienia zużycia paliwa w celu umożliwienia sprawowania właściwego nadzoru nad użytkowaniem pojazdów służbowych.
 • Nadzoruje i przeprowadza stosownie do potrzeb aktualizację lub wymianę dokumentów związanych z posiadaniem i eksploatacją posiadanych pojazdów, instalacji i urządzeń (np. dowody rejestracyjne pojazdów).
 • Uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur likwidacji zużytego lub zniszczonego sprzętu i wyposażenia w celu zapewnienia właściwego gospodarowania mieniem Regionalnej Dyrekcji.
 • Uczestniczy w przygotowaniu i nadzoruje realizację prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych w obiektach Regionalnej Dyrekcji wykonywanych przez firmy zewnętrzne w celu zapewnienia utrzymania właściwego stanu technicznego tych obiektów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze obsługi administracyjno-biurowej
 • •umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) •odpowiedzialność i rzetelność •terminowość, samodzielność •odporność na stres •komunikatywność.
 • - W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która: w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweSzczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-04-30