Oferta: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 136838

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • wysiłek fizyczny,
 • praca  w terenie z wykorzystaniem samochodu osobowego do 3,5 tony,
 • praca o charakterze mieszanym – umysłowo-fizyczna,
 • pozycja przy pracy – wymagająca dłuższego siedzenia, wymagająca stania i chodzenia, schylania się oraz wchodzenia i schodzenia po schodach, operowanie przedmiotami, narzędziami i urządzeniami,
 • praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej, 
 • możliwość przebywania na wysokości do 3 m,
 • praca okresami w otoczeniu czynników uciążliwych - hałas i drgania mechaniczne, 
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym (od dwóch do pięciu pracowników) usytuowanym na pierwszym piętrze w budynku z windą,
 • w budynku na poziomie biura dostęp do łazienki,
 • praca w pomieszczeniach laboratoryjnych budynku,
 • praca w terenie, w tym na budowie oraz możliwość przebywania w pasie drogowym bez wyłączenia ruchu drogowego,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • do wykorzystania w otoczeniu szafy, biurko, fotel biurowy, komputer, monitor, kserokopiarka, w terenie samochód służbowy, praca urządzeniami zmechanizowanymi z napędem i bez napędu,  przenośnymi i stacjonarnymi, na terenie i w laboratorium wyposażenie pracownika w odzież ostrzegawczo-roboczą, obuwie robocze i środki ochrony indywidulanej,
 • w terenie zmienne warunki atmosferyczne, możliwość przebywania na terenie budowy,
 • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Wykonuje badania laboratoryjne kruszyw i gruntów w celu określenia ich przydatności do robót ziemnych
 • Wykonuje terenowe badania geotechniczne w celu rozpoznania i oceny warunków gruntowo wodnych terenu
 • Wspólnie z innymi członkami Zespołu analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych gruntów, kruszyw, wyniki badań terenowych w zakresie geotechniki na zadaniach ujętych w programach rządowych, w celu określenia poziomu zgodności uzyskanych wyników z wymaganiami;
 • Monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych
 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby gruntów w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych na zadaniach ujętych w programach rządowych
 • Współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych celem określenia terminów i lokalizacji pobierania próbek i wykonania badań terenowych
 • Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole
 • Przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje próby laboratoryjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • Znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • Znajomość normy Zarządzanie jakością - norma PN-EN ISO/IEC 17025
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-08