Oferta: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 136850

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 tony,
 • praca z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna,
 • pozycja przy pracy – wymagająca dłuższego siedzenia, wymagająca stania i chodzenia, schylania się oraz wchodzenia i schodzenia po schodach,  
 • praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,  
 • praca w terenie, w tym możliwość przebywania w pasie drogowym bez wyłączenia ruchu drogowego,
 • możliwość przebywania na wysokości powyżej 3 m,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym (od jednego do czterech pracowników) usytuowanym na parterze budynku bez windy,
 • wejście na parter budynku po schodach,
 • w budynku na poziomie biura dostęp do łazienki,  
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, 
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • do wykorzystania w otoczeniu szafy, biurko, fotel biurowy, komputer, monitor, kserokopiarka, w terenie samochód służbowy, podręczne narzędzia wspomagające dokonywanie przeglądów. W terenie wyposażenie pracownika w odzież ostrzegawczo-roboczą, obuwie robocze i środki ochrony indywidulanej,
 • w terenie zmienne warunki atmosferyczne, możliwość przebywania na terenie budowy,
 • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu: nadzoru uczestników przygotowania i realizacji inwestycji z programów rządowych, harmonogramu rzeczowego i finansowego, postępu prac oraz prowadzi kontrolę i monitoring realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zgodności z warunkami umowy
 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji, w tym inwestycji z programów rządowych oraz sprawdza i przygotowuje Kierownikowi Projektu dokumenty finansowe do płatności oraz prowadzi ewidencję postępu prac i rozliczeń finansowych, bierze udział w weryfikacji kwalifikowalności wydatków w oparciu o obowiązujące wytyczne dla projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz monitoruje stan formalno-prawny
 • Bierze udział w konsultacji proponowanych zmian technologicznych i uzgadnianiu z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnych, w ocenianiu wnioskowanych zmian do umów (np. poleceń zmian, zamówień uzupełniających, roszczeń, itp.) oraz przygotowuje wnioski o zamówienia uzupełniające
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: badań i nadzorów archeologicznych, wykonywania postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań, przygotowania wymaganych dokumentów do wniosków o współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz uruchomienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, bierze udział w prowadzeniu kontroli w okresach przeglądów, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas realizacji inwestycji
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, finansowania, monitorowania, realizacji i rozliczenia inwestycji
 • Prowadzi wymaganą sprawozdawczość, archiwizuje dokumenty budowy, przekazuje komplety dokumentacji powykonawczej i operaty kolaudacyjne do Archiwum Zakładowego i do Rejonów oraz raporty z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego do Wydziału Mostów, przygotowuje i archiwizuje wymaganą sprawozdawczość oraz sporządza wraz z rozliczeniem inwestycji dowód księgowy – przejęcie środka trwałego w uzgodnieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w rozbiciu na drogi, grunty i obiekty inżynierskie
 • Prowadzi monitoring terminów obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów na zadaniach inwestycyjnych, przygotowuje rekomendację działań w przypadku przedwczesnych terminów ich wygaśnięcia oraz prowadzi rozliczenia finansowe zadania inwestycyjnego, aż do jego ostatecznego rozliczenia oraz współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania rozliczenia inwestycji wg wymogów pomocowych UE lub MIF oraz prawa polskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu FIDIC
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-08