Oferta: Starszy inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 83488

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej – praca z dokumentami

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę, telefon

 • wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach mających  siedzibę w województwie zachodniopomorskim,

 • warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, a także prowadzi kontrole realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej,
 • Przeprowadza kontrole dotyczące sposobu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz dodatku wychowawczego,
 • Wspomaga jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Pomaga pracownikom z krótszym stażem pracy w realizowaniu zadań – udziela instruktażu i wsparcia,
 • Opracowuje sprawozdania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • Wykonuje zadania związane z realizacją resortowych i rządowych programów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”,
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, komunikacji w mowie i piśmie,
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-08-26