Oferta: Starszy inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 133238

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do których istnieje obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych jak i wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawowych,
 • Sporządza i weryfikuje dokumentacje umożliwiającą wszczęcie procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia publicznego,
 • Dokumentuje cały proces udzielenia zamówienia publicznego od czynności umożliwiających wszczęcie postepowania po skuteczny wybór wykonawcy lub unieważnienie postepowania,
 • Przygotowuje niezbędną sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań i zawartych umów, opracowuje analizy dotyczące wydatkowania środków oraz opracowuje i aktualizuje Plany zamówień publicznych ZUW w zakresie realizowanych dostaw, usług i robót budowalnych,
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej oraz bierze udział w opracowaniu procedur i zasad w obszarze realizowanych zamówień publicznych,
 • Współpracuje z Centralnym Zamawiającym za zakresie zamówień centralnych i wspólnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związane z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość ustawy o finansach publicznych
 • praktyczna znajomość obsługi programów komputerowych (Excel, Word)
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji przetargowej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi narzędzi (aplikacji) pomocnych w procedurze udzielenia zamówień
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-02-02