Oferta: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116969

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, II piętrze, w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 4943,41 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Kontrola i doradztwo pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w jednostkach organizacyjnych KWP w Szczecinie
 • Kontrola i doradztwo pracodawcy w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
 • Dbanie o zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie oraz pilnowanie terminów przeglądów sprzętów służących do ochrony przeciwpożarowej
 • Doradztwo pracodawcy w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji
 • Bieżące zapoznawanie użytkowników z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w jednostkach organizacyjnych KWP w Szczecinie
 • Ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
 • Branie czynnego udziału w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz aktualizowanie jej według potrzeb

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość USTAWY z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1372)
 • Znajomość ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009.124.1030)
 • Znajomość ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2019 r. poz. 67)
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) DZIAŁ VI Bezpieczeństwo pożarowe
 • Znajomość obsługi komputera oraz aplikacji edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: inżynier lub technik pożarnictwa
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Rozwiązywania problemów, współpracy, oceniania, analizy, syntezy
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-03-09