Oferta: Specjalista

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113633

Warunki pracy

Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie.


Praca z użyciem Bezzałogowych Statków Powietrznych i radiotelefonów

Zakres zadań

 • opracowywanie i publikowanie informacji dla kapitanów (NtS),
 • bieżąca kontrola obszaru objętego działaniem RIS pod względem sytuacji żeglugowej, hydrologicznej i meteorologicznej,
 • udostępnianie użytkownikom danych z sensorów meteorologicznych i hydrologicznych.
 • aktualizacja RIS-index,
 • aktualizacja serwisu internetowego Komunikaty dla kapitanów NtS oraz portalu informacyjnego Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie,
 • współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za przygotowywanie komunikatów NtS w innych państwach,
 • opracowywanie i zarządzanie taktycznymi i strategicznymi informacjami o ruchu,
 • współpraca przy zarządzaniu systemem elektronicznego raportowania statków (ERI),
 • pomoc w opracowywaniu i aktualizacji procedur elektronicznego raportowania statków,
 • współpraca przy utrzymaniu w gotowości technicznej i eksploatacyjnej infrastruktury Centrum RIS,
 • opracowywanie wymaganej sprawozdawczości z podstawowej działalności Centrum RIS,
 • współpraca z administracją drogi wodnej objętej obszarem RIS oraz dróg wodnych przyległych do tego obszaru, tj. RZGW Szczecin, WSA Eberswalde i Urząd Morski w Szczecinie,ie
 • planowanie, projektowanie i wykonywanie pomiarów pozycjonowania geograficznego oraz zbieranie danych obrazowych z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego i specjalistycznego oprogramowania.
 • weryfikacja, przetwarzanie, postprocessing i analiza zebranych danych pomiarowych,
 • realizacja zadań na rzecz obronności państwa w ramach powszechnego obowiązku obrony,
 • wykonywanie czynności zleconych przez Dyrektora Urzędu, w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej oraz wykorzystaniem Centrum RIS w przypadku zagrożenia w żegludze śródlądowej w ramach Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego (WPZK).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunki: nawigacja, IT, transport, żegluga śródlądowa, rewitalizacja dróg wodnych, geodezja i kartografia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • certyfikat ukończenia szkolenia Wordpress
 • znajomość Dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie z późniejszymi zmianami,
 • znajomość Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami
 • znajomość Zarządzenia nr 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków.
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej lub żegludze śródlądowej,
 • kwalifikacje w służbie pokładowej statków śródlądowych, potwierdzonych stosownymi świadectwami lub patentami
 • certyfikat kompetencji pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego
 • znajomość urządzeń nawigacyjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-14