Oferta: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113198

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy (lub w wymiarze 1/2 etatu) wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (w przypadku 1/2 etatu do ustalenia z pracownikiem). Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, na II piętrze w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 4.585,72 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Diagnozowanie usterek i awarii systemów włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu i ppoż. w aspekcie ich usuwania i naprawy
 • Obsługa i drobne naprawy istniejących systemów niskoprądowych, zasilania elektrycznego podstawowego i awaryjnego (agregaty prądotwórcze i UPS-y) oraz instalacji solarnych PV i fotowoltaicznych
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej i zaproszeń ofertowych oraz weryfikacja złożonych ofert
 • Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją zawartych umów i zleceń oraz ich rozliczenia finansowego w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych
 • Weryfikacja złożonych awarii i usterek systemów zabezpieczenia technicznego obiektów garnizonu zachodniopomorskiej Policji i udzielanie niezbędnego wsparcia technicznego dla ich użytkowników
 • Uczestniczenie w pracach Komisji inwentaryzacyjnych oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych przyjęcia na ewidencję środków trwałych i pozostałych środków trwałych w zakresie zadań realizowanych przez Sekcję Inwestycji i Remontów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze eksploatacji i instalacji urządzeń elektroenergetycznych i systemów zabezpieczenia
 • Znajomość przepisów art. 275 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
 • Znajomość obsługi komputera oraz aplikacji edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne „E” i dozorowe „D” do 1 kV
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność organizacji pracy, współpracy, oceniania , analizy, syntezy
 • Czynne prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-06