Oferta: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 112805

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
wysiłek fizyczny,
praca w terenie,
praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Wykonuje badania laboratoryjne kruszyw i gruntów oraz terenowe badania geotechniczne w celu określenia ich przydatności do robót drogowych oraz oceny warunków gruntowo-wodnych terenu, na inwestycjach realizowanych w ramach programów rządowych
 • Analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych gruntów, kruszyw jak również badań terenowych na inwestycjach realizowanych w ramach programów rządowych w zakresie geotechniki,
 • Monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych
 • Kontroluje i monitoruje sprawność techniczną sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu
 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby
 • Współpracuje z Nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych
 • Rejestruje oraz dba o prawidłowe przechowywanie i likwidację prób do badań laboratoryjnych
 • Kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-12-26