Oferta: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 112715

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywanych jest w pozycji siedzącej. Praca wymagająca kontaktu z interesantami, innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami zewnętrznymi. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Stanowisko pracy usytuowane jest na drugim piętrze budynku KWP w Szczecinie w pokoju cztero- lub pięcioosobowym wyposażonym w meble biurowe oraz sprzęt komputerowy i biurowy. Budynek jest wyposażony w windę, jednak cały budynek i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3.998,29 zł brutto + wysługa do 20%

Zakres zadań

 • Kontrolowanie na kartach uposażeń i wynagrodzeń dokonywane w oparciu o rozkazy personalne zmiany składników płacowych, w celu prawidłowego naliczenia wypłaty poborów i innych należności
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów rachunkowo-kasowych z zakresu wydatków osobowych w celu zapewnienia prawidłowej wypłaty należności
 • Sprawdzanie list uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników, świadczeń rocznych dla zwolnionych policjantów oraz kompletowanie list w celu przekazania do Sekcji Budżetu celem wypłaty należności w kasie lub przekazania środków na rachunki bankowe
 • Koordynowanie prac w zakresie prawidłowości, terminowości przygotowywania i wystawiania druków RP-7 „Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu” oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji
 • Dokonywanie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sporządzanie deklaracji miesięcznych wpłat i przelewów w celu odprowadzania należnych składek na konto PFRON
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z wydatków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, w rozbiciu na poszczególne jednostki oraz grupy stanowisk, kierowane do Departamentu Służby Cywilnej
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań kwartalnych, projektów planów i analiz finansowych pracowników i policjantów w celu rozliczenia środków finansowych
 • Współpraca z poszczególnymi ogniwami wydziału oraz jednostkami organizacyjnymi KWP i KMP/KPP w zakresie wydatków osobowych w celu prawidłowej realizacji budżetu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii, rachunkowości lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze wydatków osobowych
 • Znajomość Ustawy o Policji (w szczególności rozdział 9)
 • Znajomość Kodeksu pracy (w zakresie płac)
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • Znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i przepisów wykonawczych
 • Znajomość Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość Ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, obowiązkowość
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Odporność na stres
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność szybkiego uczenia się
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-04