Oferta: Specjalista

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 112726

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • brak podjazdu, wejście schodami, obecność wind,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach wydawania przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli odprowadzających energię z morskich farm wiatrowych
 • Określa uwarunkowania przestrzenne dotyczące wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich w procesie opiniowania lokalizacji inwestycji dla potrzeb ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, w szczególności w zakresie morskich farm wiatrowych
 • Opiniuje wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego
 • Uzgadnia pozwolenia na budowę dla obiektów zlokalizowanych w polskich obszarach morskich, w szczególności dotyczących morskich farm wiatrowych i kabli elektroenergetycznych wyprowadzających energię z morskich farm wiatrowych na ląd
 • Weryfikuje dane przestrzenne dotyczące lokalizacji inwestycji na obszarach morskich zawarte w dokumentach przedkładanych przez wnioskodawców, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania GIS
 • Tworzy i współdziała w tworzeniu baz danych oraz opracowań graficznych dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych w polskich obszarach morskich
 • Prowadzi pozostałe postępowania administracyjne w sprawach wydawanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie decyzji o pozwoleniu na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w polskich obszarach morskich oraz analizuje i ocenia dokumentację w zakresie inwestycji planowanych do realizacji na obszarach morskich przedkładaną przez inwestorów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne lub architektura lub budownictwo lub geografia lub geodezja lub kartografia lub inżynieria środowiska lub ochrona środowiska lub odnawialne źródła energii lub elektrotechnika lub oceanografia lub oceanotechnika
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związane z planowaniem przestrzennym lub budownictwem lub procesem inwestycyjnym
 • Praktyczna umiejętność pracy z oprogramowaniem GIS (np. ArcGIS) w zakresie wykorzystania baz danych przestrzennych i sporządzania opracowań kartograficznych
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu kpa, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego – poziom B2 średniozaawansowany (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-04