Oferta: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 90483

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, II piętrze, w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3.648,99 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i realizacja umów w ramach jednostek organizacyjnych KWP w Szczecinie związanych z konserwacją i serwisem agregatów prądotwórczych, przeglądami przewodów kominowych, wentylacyjnych dymowych i spalinowych, przeglądami instalacji elektrycznej w obiektach KWP w Szczecinie
 • Prowadzenie nadzoru nad okresowymi badaniami i próbami urządzeń sieci elektroenergetycznych oraz sprzętu ochronnego, oraz właściwe ich dokumentowanie
 • Określenie i monitorowanie optymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną dla przydzielonych obiektów służbowych zachodniopomorskiej Policji
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki paliwowo-energetycznej celem zapewnienia dostaw paliwa do jednostek, do agregatów prądotwórczych
 • Opracowywanie instrukcji eksploatacyjnych związanych z unikaniem oraz likwidacją przerw w dostawach energii elektrycznej do obiektów służbowych Policji
 • Nadzorowanie i podejmowanie działań zmierzających do utrzymania właściwego stanu technicznego urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego
 • Nadzór nad sprawnością techniczną i zdolnością eksploatacyjną agregatów prądotwórczych
 • Opracowywanie instrukcji obsługi stanowisk bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych i energetycznych lub sąsiedztwie takich urządzeń w jednostkach garnizonu zachodniopomorskiej Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze eksploatacji instalacji elektrycznych
 • Uprawnienia SEP „E” do 1 kV, Uprawnienia SEP „D” do dokonywania przeglądów instalacji elektrycznej
 • Znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
 • Prawo budowlane i Prawo energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji grupa 1 i grupa 2
 • Znajomość przepisów BHP i p.poż.
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność komunikowania się
 • Umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów prawnych
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Organizacji pracy, współpracy, oceniania , analizy, syntezy
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-01-06