Oferta: Specjalista

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85894

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z windami,

 • Brak podjazdu, wejście schodami, toalety nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty opinii, wniosków, uzgodnień i decyzji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego w obszarze kompetencji Dyrektora UMS a w szczególności:
 • formułuje wnioski dotyczące zagospodarowania przestrzennego, zgłaszanych przez administracje morską w procedurach planistycznych realizowanych przez stosowne podmioty, sporządzające studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do obszaru pasa nadbrzeżnego oraz morskich portów i przystani,
 • analizuje i ocenia ustalenia przestrzenne zawarte w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, dotyczących terenów lądowych położonych w obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora UMS,
 • ustala warunki zagospodarowania terenów położonych w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora UMS oraz prowadzi procedury uzgodnień projektów decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę,
 • współpracuje w przygotowaniu stanowisk dotyczących projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej,
 • prowadzi stałą analizę aktualności przepisów obowiązującego prawa w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań na stanowisku,
 • sprawdza uwzględnienia w końcowych dokumentach planistycznych wniosków i warunków administracji morskiej zgłaszanych w procedurze opiniowania i uzgadniania tych dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne - architektura lub architektura i urbanistyka lub budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia związanego z architekturą lub urbanistyką lub budownictwem lub planowaniem przestrzennym,
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • znajomość podstawowa procedur administracyjnych, zasad funkcjonowania organów administracji publicznej
 • Znajomość obsługi komputera i korzystania z programów GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość specjalistycznego oprogramowania w zakresie tworzenia baz danych przestrzennych oraz obsługi formatów graficznych
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-10-14