Oferta: Specjalista

Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85548

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 4 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze na 3 piętrze. Możliwy wjazd windą.

Zakres zadań

 • Opracowywanie decyzji w sprawie przyznawania, odmowy przyznania, cofnięcia i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,
 • Opracowywanie decyzji w sprawie przyznawania, odmowy przyznania, cofnięcia i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • Prowadzenie zagadnień związanych z realizacją funduszu socjalnego w KMP w Szczecinie,
 • Sporządzanie list wypłat równoważnika za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy KMP w Szczecinie oraz wprowadzanie danych do elektronicznych systemów,
 • Sporządzanie list wypłat równoważnika za remont lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy KMP w Szczecinie oraz wprowadzanie danych do elektronicznych systemów,
 • Przyjmowanie i rejestrowanie składanych wniosków o dopłaty do wypoczynku, pożyczki na remont i zakup lokalu, podań o zapomogi, prowadzenie rejestru świadczeń socjalnych
 • Organizowanie cyklicznych posiedzeń Komisji Socjalnej oraz sporządzania protokołów ze spotkań Komisji,
 • Opracowywanie okresowych sprawozdań i analiz dotyczących realizowanych zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub powyżej 1 roku w obszarze gospodarki mieszkaniowej
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez organy Policji, ABW lub SKW albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość ustawy o policji (Dz.U. Z 2020 r. poz. 360 ze zm.) rodział 8,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.06.2020 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.(Dz.U. 2014 poz. 192 ze zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.(Dz.U. 2020 poz. 946),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów. (Dz.U.2013 poz. 864 ze zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania kwater przeznaczonych dla policjantów(Dz.U. 2020 poz. 947),
 • znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2021 poz. 746),
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233).
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) rozdział 10
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność redagowania pism
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-10-07