Oferta: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 84545

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.


- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.


- Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego.


- Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym


- Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.


- Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów).


- Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda),


- W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.


- Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I pietrze budynku 5 piętrowego (biurowiec).


- Stanowisko pracy wyposażone jest  w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania i przygotowuje projekty stanowisk w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć w postaci morskich farm wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zgodnie z właściwością o której mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwzględniając zapisy ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w celu prawidłowego wykonania obowiązków ustawowych.
 • Przygotowuje projekty stanowisk w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć w postaci morskich farm wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w celu uzyskania dokumentacji umożliwiającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanych przedsięwzięć.
 • Prowadzi postępowania w sprawach dot. transgranicznego oddziaływania przedsięwzięć, projektów polityk, strategii, planów i programów na środowisko w zakresie morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w przypadku gdy Polska jest stroną pochodzenia lub strona narażoną w celu opracowania stosownego stanowiska.
 • W ramach współpracy z innymi regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska, przygotowuje projekty stanowisk (opinii) w myśl art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięć w postaci morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych w części na terenie innego województwa w celu zapewnienia ochrony poszczególnych elementów środowiska dla części przedsięwzięcia realizowanego w granicach województwa zachodniopomorskiego.
 • Prowadzi postepowania i przygotowuje projekty stanowisk w sprawach uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą im towarzyszącą zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięcia, które zminimalizują ich oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska.
 • Analizuje dokumentacje dot. monitoringów oraz analiz porealizacyjnych w zakresie oddziaływania morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą na środowisko i przygotowuje projekty stanowisk w tym zakresie w celu potwierdzenia braku znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ocenami oddziaływania na środowisko
 • 1)znajomość elementów przyrody ożywionej i nieożywionej Morza Bałtyckiego w granicach polskich obszarów morskich 2)umiejętność weryfikacji dokumentacji, w tym szczegółowych analiz pod kątem oddziaływania przedsięwzięć m.in. .na: ssaki morskie i awifaunę, zagadnień dot. geologii i geomorfologii dna morskiego oraz zagadnień związanych z zaleganiem na dnie Bałtyku niebezpiecznych obiektów pochodzenia militarnego (UXO) i broni chemicznej 3)znajomość ustaw: -o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - Prawo ochrony środowiska -Kodeks postępowania administracyjnego - o Służbie Cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, 4)umiejętność komunikowania się i pracy w zespole, 5)umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, 6)zdolność analitycznego myślenia, 7)odpowiedzialność, 8)kreatywność i zaangażowanie, 9)umiejętność analizy opracowań eksperckich, 10)umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows), w tym programów graficzno-mapowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko
 • znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-17