Oferta: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 84304

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.


- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.


- Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego.


- Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym


- Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.


- Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów).


- Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda),


- W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.


- Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I pietrze budynku 5 piętrowego (biurowiec).


- Stanowisko pracy wyposażone jest  w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy.

Zakres zadań

 • Przeprowadza oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach lub bierze udział w tych ocenach w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przeprowadza oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 oraz określa warunki ich realizacji zgodnie z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej.
 • Zajmuje się przeprowadzaniem ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko zmierzających do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu określenia warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które minimalizują ich oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska.
 • Wydaje oświadczenia organu monitorującego obszary Natura 2000 dla przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w celu uzupełnienia dokumentacji dla beneficjentów aplikujących o środki z budżetu Unii Europejskiej.
 • Zajmuje się przeprowadzaniem ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony w celu określenia warunków ich realizacji i minimalizacji na przedmiot, cel ochrony oraz spójność i integralność obszarów Natura 2000.
 • Prowadzi ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Prowadzi postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania lub bierze udział w tych postępowaniach w przypadku realizacji przedsięwzięć, projektów polityk, planów lub programów, gdy Polska jest stroną pochodzenia lub narażenia w celu opracowania stosownego stanowiska.
 • Wprowadza i aktualizuje informacje i dane do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko obejmującą informacje o: strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz inne dane o dokumentacji sporządzonej w ramach ww. postępowań w celu usprawnienia tworzonej przez GDOŚ bazy danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ocenami oddziaływania na środowisko
 • 1)znajomość ustaw: -o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko -Prawo ochrony środowiska -Kodeks postępowania administracyjnego -o Służbie Cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, 2)umiejętność komunikowania się i pracy w zespole, 3)umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, 4)zdolność analitycznego myślenia, 5)odpowiedzialność, 6)kreatywność i zaangażowanie, 7)umiejętność analizy opracowań eksperckich, 8)umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows), w tym programów graficzno-mapowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko
 • 1)asertywność, 2)kreatywność w działaniu 3)umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji 4)znajomość - Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-14