Oferta: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 83601

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach
7:30 – 15:30, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej; praca wymagająca kontaktu (przeważnie telefonicznego) z interesantem, innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami zewnętrznymi. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i fax. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku, w pokoju biurowym cztero- lub trzyosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w windę, jednak budynek i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego wynosi: 3 535,61 zł + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Sporządzanie wezwań do zapłaty oraz upomnień do dłużników
 • Sporządzanie wniosków egzekucyjnych do komorników oraz tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych
 • Uzgadnianie stanów należności na kontach księgowych
 • Analiza roszczeń osób poszkodowanych przez działania Policji w celu zbadania zasadności przyznania odszkodowania
 • Czynności związane z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności w trybie cywilno-prawnym i administracyjno-prawnym w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustalanie z organami egzekucyjnymi stanu realizacji egzekucji
 • Naliczanie odsetek ustawowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
 • Znajomość procedur windykacyjnych wynikających z ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w zakresie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy z dnia 27.09.2009 r. o finansach publicznych
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Rzetelność i komunikatywność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania biurowego (edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny)
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-08-30