Oferta: Specjalista

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 80791

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu jak i poza nią; praca przy komputerze; okresowo kontakt z kurzem;  okresowy wysiłek fizyczny, związany z przenoszeniem akt i dokumentacji.


Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz wysyłanie korespondencji wychodzącej z jednostki,
 • zbiorcze opracowywanie raportów z działalności Kuratorium Oświaty w Szczecinie, zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego,
 • wsparcie archiwisty zakładowego w zakresie dokonywania kwerendy archiwalnej oraz przyjmowania dokumentacji przebiegu nauczania od zlikwidowanych szkół z województwa zachodniopomorskiego,
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji składników majątkowych, których wartość początkowa nie przekracza bądź jest równa kwocie 1000 zł; całoroczna weryfikacja stanu wyposażenia jednostki w celu zapewnienia właściwego gospodarowania składnikami oraz przestrzegania przepisów wewnętrznych aktów prawnych,
 • wspieranie pozostałych pracowników Wydziału Administracji i Kadr w przygotowywaniu narad, konferencji, uroczystości, szkoleń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą kancelaryjną, obsługą archiwum, gospodarowaniem mieniem jednostki,
 • znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w szczególności instrukcji kancelaryjnej,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie inwentaryzowania mienia jednostki
 • znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i jej przepisów wykonawczych, w szczególności w zakresie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość struktury i organizacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność obsługi Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Specjalista
Firma: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-07-06