Oferta: Specjalista

Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 74833

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 3 kondygnacyjny, możliwy wjazd windą, praca wykonywana w biurze na 3 piętrze. Praca związana jest również z wykonywaniem oględzin miejsca wypadku oraz przeprowadzaniem kontroli w terenie.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy/służby oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy
 • prowadzenie szkoleń wstępnych z dziedziny bhp dla nowo przyjętych funkcjonariuszy, pracowników Policji, stażystów oraz praktykantów
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020r. poz. 265) - Rozdział 1-9
 • znajomość Zarządzenia nr 916 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 sierpnia 2004r., w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 98).;
 • znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860, z późn. zm.);
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.109.704 z pózn. zm.);
 • znajomość Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2019.0.1205);
 • znajomość Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1448)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalania ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 2019, poz. 895)
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli „Poufne” wystawione przez Policję, ABW, SKW lub oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, zaangażowanie i dokładność w działaniu
 • dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność redagowania pism oraz argumentowania
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Specjalista
Firma: Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-02-21