Oferta: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 74606

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


-     zagrożenie korupcją,


-     stres związany z obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-     budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  


-     praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • przygotowuje i prowadzi postępowania o zamówienie publiczne, w tym przygotowuje i publikuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, zmian i wyjaśnień oraz innych niezbędnych informacji wynikających z obowiązujących procedur,
 • uczestniczy w pracach komisji przetargowej, sporządza protokół postępowania o zamówienie publiczne,
 • uzgadnia przy współpracy z wydziałami merytorycznymi treści umów pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych,
 • opracowuje treści rozstrzygnięć odwołań i bierze udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami,
 • prowadzi rejestr umów i statystyk zamówień publicznych, sporządza plan zamówień i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych,
 • obsługa komputera (pakiet Office),
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, warunków kontraktowych FIDIC oraz kodeksu cywilnego
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Specjalista
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-02-17