Oferta: Specjalista

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 136671

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w terenie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • brak podjazdów, 
 • wejścia schodami,
 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór nad stanem technicznym morskich budowli hydrotechnicznych będących na stanie majątkowym Urzędu.
 • Zleca bieżące prace konserwacyjno-remontowe budowli hydrotechnicznych.
 • Uczestniczy w kontrolach realizacji umów zawartych w ramach wyznaczonej inwestycji.
 • Opracowywuje bieżące i długofalowe plany remontów budowli i obiektów hydrotechnicznych.
 • Przygotowuje postępowania o zamówienie publiczne w zakresie wyznaczonej inwestycji.
 • Zatwierdza i poświadcza dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie danej inwestycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związane z realizacją inwestycji budowlanych
 • Znajomość procesu realizacji inwestycji, procedur administracyjnych, zasad funkcjonowania prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa specjalistycznych programów komputerowych (kosztorysowe, AutoCAD itp.)


Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-07