Oferta: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 133297

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • realizacja zadań odbywa się pod nieustanną presją czasu
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział. Analizuje salda kont rozrachunkowych oraz salda kont bankowych.
 • Sporządza przelewy lub wnioski o wypłatę ze środków KFD oraz dyspozycję przekazywania środków pomiędzy rachunkami w systemie bankowości elektronicznej (NBP, BGK). Sporządza wydruki wyciągów bankowych z systemu bakowości elektronicznej oraz prowadzi bieżącą archiwizację dokumentacji bankowej (przelewów bankowych, wyciągów bankowych, potwierdzeń zapłaty ze środków KFD).
 • Kontroluje pod względem formalno - rachunkowym dokumenty dotyczące realizowanych operacji gospodarczych.
 • Prowadzi rejestry faktur wpływających do Oddziału.
 • Wystawia i księguje faktury sprzedaży oraz noty księgowe. Prowadzi terminową windykację wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań. Prowadzi ewidencje w zakresie podatku VAT i sporządza deklaracje VAT, JPK.
 • Prowadzi ewidencję księgową majątku rzeczowego Oddziału. Uczestniczy w rozliczaniu inwestycji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.
 • Analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych. Sporządza sprawozdania budżetowe i KFD. Współpracuje z wydziałami merytorycznymi w zakresie weryfikacji zgodności z danymi księgowymi wydatków wykazanych w programach inwestycyjnych.
 • Prowadzi rejestr umów. Wprowadza, weryfikuje i koryguje zaangażowanie środków na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych i rejonów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów bądź rachunkowości
 • Wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej
 • Znajomość procedur postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi specjalistycznego programu księgowego SAP
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-02-04