Oferta: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 133206

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca o charakterze administarcyjno - biurowym w siedzibie urzędu, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


- zagrożenie korupcją,


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- pomieszczenia WIIH znajdują się na parterze i III piętrze budynku,


- w budynku znajdują się urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji,


- brak podjazdów i windy,


- oświetlenie dzienne i sztuczne ledowe,


- stanowisko wyposażone jest w komputer stacjonarny lub przenośny, monitor ekranowy, telefon, drukarkę.

Zakres zadań

 • Prowadzi elektroniczne księgi inwentarzowe środków trwałych i pozostałych środków trwałych celem zapewnienia właściwej informacji o posiadanym majątku Inspektoratu. Dokonuje bieżącego przeglądu majątku ruchomego i uzgadnia jego stan. Uzgadnia konta z tym związane, sprawdza i ewidencjonuje w informatycznym systemie finansowo-księgowym dowody księgowe pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dowody księgowe, prawidłowość ich opisu oraz dokonuje na ich podstawie przelewów celem realizacji zobowiązań finansowych Inspektoratu
 • Przygotowuje dane do sporządzania i naliczania wynagrodzeń, nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia i dokumenty pracownicze w celu prawidłowego przekazywania należności pracownikom i odprowadzania należnych składek do właściwych organów (np. ZUS, US, PFRON) w tym roczne deklaracje podatkowe pracowników oraz pracownicze plany kapitałowe. Nalicza oraz sporządza raporty płacowe oraz statystyczne celem przedłożenia ich właściwym organom.
 • Prowadzi ewidencję należności z tytułu dochodów budżetowych oraz przeprowadza postępowanie egzekucyjne należności budżetowych inspektoratu w celu uzyskania należnych wpłat do budżetu państwa.
 • Uzgadnia obroty i salda kont pomocniczych z saldami i zapisami księgi głównej oraz weryfikuje i rozlicza salda kontrahentów na koniec każdego miesiąca
 • Bierze udział w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i finansowej, przygotowuje dane z zakresu wydatków, dochodów oraz środków pozabudżetowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (np.: ekonomiczne, administracyjne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego - księgowe związane z naliczaniem wynagrodzeń
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Komunikatywość
 • Umiejętność redagowania pism
 • Odporność na ster
 • Znajomość pakietu Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego poziom komunikatywny
 • Znajomość obsługi programu płacowego i bankowego
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, przepisów z zakresu podatku dochodowego
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-02-01