Oferta: Specjalista

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 127185

Warunki pracy

Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie.


Praca z użyciem radiotelefonów

Zakres zadań

 • wsparcie transportu wodnego śródlądowego polegające na zwiększeniu jego bezpieczeństwa, zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne oraz usprawnieniu współdziałania z innymi rodzajami transportu,
 • udostępnianie użytkownikom RIS informacji: 1) o warunkach żeglugowych, w tym informacji hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych, 2) administracyjnych (informacje o drogach wodnych), 3) o podejmowaniu działań dotyczących aktualnej sytuacji żeglugowej w ruchu lokalnym (taktyczne informacje o ruchu), 4) o podejmowaniu działań średnio- i długoterminowych przez użytkowników RIS (strategiczne informacje o ruchu);
 • gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o warunkach żeglugowych, w tym informacji hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych i administracyjnych;
 • udostępnianie organom administracji publicznej oraz państwom członkowskim elektronicznych raportów ze statków, zawierających w szczególności dane dotyczące statku i przewożonych towarów;
 • harmonizacja usług, treści, formatu i częstotliwości udostępniania danych w sposób umożliwiający użytkownikom RIS dostęp do RIS na poziomie europejskim (interoperacyjność);
 • promowanie korzystania z RIS oraz wykorzystywania technologii pozycjonowania satelitarnego;
 • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie wymiany danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS);
 • publikowanie komunikatów dla kapitanów NtS;
 • wydawanie dokumentu zgodności na wniosek użytkownika RIS;
 • monitorowanie ruchu jednostek śródlądowych na obszarze działania systemu RIS;
 • rozpowszechnianie informacji nawigacyjnych, hydrologiczno-meteorologicznych oraz informacji wpływających na bezpieczeństwo żeglugi;
 • prowadzenie stałego nasłuchu radiowego i korespondencji radiowej;
 • przekazywanie odpowiednim służbom informacji o niesprawnościach oznakowania nawigacyjnego, przeszkodach dla ruchu żeglugowego, incydentach, wypadkach, nagłych zdarzeniach;
 • sporządzanie raportów dobowych z obserwacji ruchu statków;
 • zarządzanie systemem elektronicznego raportowania statków (ERI);
 • opracowywanie wymaganej sprawozdawczości z podstawowej działalności Centrum RIS;
 • współpraca z administracją drogi wodnej oraz innymi służbami.
 • wspomaganie akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz zwalczania rozlewów na obszarach objętych działaniami Centrum RIS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunkach: nawigacja, żegluga śródlądowa, transport, rewitalizacja dróg wodnych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dobra znajomość języka angielskiego (minimum B2)
 • znajomość Dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie z późniejszymi zmianami,
 • znajomość Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej lub żegludze śródlądowej,
 • znajomość urządzeń nawigacyjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-15