Oferta: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 125937

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywanych jest w pozycji siedzącej. Praca wymagająca kontaktu z interesantami, rzadziej z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz bardzo rzadko    z instytucjami zewnętrznymi. Praca samodzielna wymagająca wysiłku umysłowego. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku KWP w Szczecinie w pokoju dwuosobowym wyposażonym w meble biurowe oraz sprzęt komputerowy i biurowy. Budynek jest wyposażony w windę, jednak cały budynek i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 4.309,27 zł brutto + wysługa lat

Zakres zadań

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów oznaczonych wszystkimi klauzulami tajności, a także ich powielanie i rejestrowanie
 • Prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej wszystkich rejestrów, dzienników korespondencji i dzienników dla ewidencji dokumentów oznaczonych wszystkimi klauzulami tajności
 • Przygotowywanie dokumentów niejawnych do archiwizacji i wybrakowania oraz sporządzanie spisów akt przekazanych do archiwum i wybrakowania
 • Nanoszenie zmiany lub zniesienia klauzuli na materiałach niejawnych i odnotowywanie tego we właściwych dziennikach korespondencji
 • Zwracanie wykonawcom dokumentów w celu ich uzupełnienia w przypadku gdy nie spełniają wymogów formalnych
 • Rozliczanie policjantów i pracowników wydziału z dokumentów zgodnie z dziennikami i rejestrami
 • Zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym znajdującym się w pomieszczeniu Zespołu
 • Przekazywanie lub udostępnianie za pokwitowaniem dokumentów niejawnych do właściwych jednostek lub komórek organizacyjnych albo dla pracowników oraz egzekwowanie ich zwrotu w szczególności na potrzeby archiwizacji oraz rozliczania policjantów (pracowników) zaprzestających służbę (pracę) w Wydziale

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Znajomość obsługi komputera (pakietu typu MS Office) i urządzeń biurowych
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Praca w obszarze ochrony informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność i komunikatywność
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, obowiązkowość
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Odporność na stres
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność szybkiego uczenia się
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych
 • Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-01