Oferta: Specjalista ds Zamówień Publicznych

Ogłoszenie numer: 4333341, z dnia 2021-03-24

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
( 9 ) Specjalista ds Zamówień Publicznych– 1 etat

Specjalista ds Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

 

Opis stanowiska

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość 30.000 euro tj. wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym zarządzeniu Dyrektora ZBiLK, w tym m.in. przygotowywanie ogłoszeń, zapytań ofertowych, wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów, dokumentowanie prowadzonych postępowań.
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych, w tym m.in.:
  • przygotowywanie i przeprowadzenie pod względem formalnoprawnym postępowań o udzielnie zamówienia publicznych w jednym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
  • opracowywanie, kompletowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, sporządzanie pełnej dokumentacji z zakresu prowadzonych postępowań i jej publikacja, przygotowywanie projektów ogłoszeń i publikowanie ich, organizacja i udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza,
  • redagowanie pism i prowadzenie korespondencji z wykonawcami związanej z prowadzonymi postępowaniami,
  • wykonywanie czynności związanych ze zwrotem wadiów wykonawcom oraz przygotowywaniem i podpisywaniem umów,
  • udział w procesie przygotowywania sprawozdawczości, prowadzenie rejestrów zamówień zgodnie z przepisami wewnętrznymi,
  • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami.

Warunki pracy na stanowisku


Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy
Praca przy monitorze ekranowym
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie średnie i co najmniej 6 lata stażu pracy ogólnego lub wykształcenie wyższe i co najmniej 5 lat stażu pracy ogólnego, w tym min. dwuletni staż na stanowisku /lub w Dziale Zamówień publicznych.
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych
  • dobra znajomość obsługi komputera

Wymagania pożądane (mile widziane):

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia),
 • Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 • Oświadczenie kandydata (poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem,
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczam, ze udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. poświadczone własnoręcznym podpisem
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Specjalista ds Zamówień Publicznych
Firma: ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-03-24